ដំណើរការលើកគោមយកទៅ ជ្រលក់ពណ៌ដើម្បីត្បាញ ក្រណាត់ហូលនៅកម្ពុជា

Leave a Reply