ចំរៀងកីខ្មែរស្តីពីៈ ការចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌តម្បាញខ្មែរ​ (Participate to Preserve Khmer Traditional Weaving Skills)

Leave a Reply